Obchodné podmienky pre OP

 Obchodné podmienky pre obchodných partnerov pri online predaji vstupeniek na podujatia a programy, prístupov k digitálnemu obsahu a predaji produktov a služieb (ďalej len „VOP-OP“)
 
Obchodné podmienky pre obchodných partnerov pri predaji vstupeniek a prístupov na podujatia, programy, k digitálnemu obsahu a pri predaji služieb upravujú vzťah medzi Dodávateľom na strane jednej a Usporiadateľom na strane druhej (ďalej ako “Obe strany”, resp. “Oboma stranami”).
 
1. Vymedzenie pojmov
 
1.1. Dodávateľ je spoločnosť MONARD EVENTS s.r.o., so sídlom Ovocná 18, 921 01, Piešťany, Slovenská republika, IČO 52253732, zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 44240/T, ktorá je prevádzkovateľom internetového portálu monardevents.com, systému na online predaj vstupeniek a evidenciu vzdelávacích, prezentačných, kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí, programov (ďalej len „Podujatie“, resp. “Event”) usporadúvaných, organizovaných a prevádzkovaných rôznymi organizátormi, na online predaj prístupov k digitálnemu obsahu a na online predaj služieb.
 
1.2. Usporiadateľ je subjekt, ktorý usporadúva, organizuje, prevádzkuje alebo sprostredkúva organizáciu rôznych druhov podujatí, programov a služieb.
 
1.3. Vstupenka je potvrdenie umožňujúce po jej zakúpení za jednorazovú alebo opakovanú platbu majiteľovi vstupenky vstup (jednorazový alebo opakovaný) na Podujatie evidované v systéme monardevents.com, ktoré usporadúva, organizuje, prevádzkuje alebo sprostredkúva Usporiadateľ (ďalej len „Vstupenka“). Vstupenkou sa rozumie každá forma Vstupenky distribuovaná elektronickou alebo inou formou.
 
1.4. Konečný záujemca je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku formou online predaja Vstupeniek na internetovom portále monardevents.com.
 
1.5. Služba je služba poskytovaná Dodávateľom Usporiadateľovi, ktorá spočíva v predaji a distribúcii Vstupeniek na Podujatia usporadúvané, organizované, prevádzkované a/alebo sprostredkúvané Usporiadateľom a ktoré sú evidované v systéme monardevents.com, a to formou online predaja Vstupeniek prostredníctvom internetového portálu www.monardevents.com.
 
1.6. Formulár podujatia je písomný dokument, ktorý obsahuje všetky informácie o Podujatí a súhlas s týmito VOP-OP a slúži ako záväzný dokument, na základe ktorého sa Dodávateľ zaväzuje dodať dohodnuté Služby Usporiadateľovi.
 
2. Úvodné ustanovenia
 
2.1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Službu Usporiadateľovi, t.j. zabezpečovať predaj a distribúciu vstupeniek na podujatia usporadúvané, organizované, prevádzkované a/alebo sprostredkúvané Usporiadateľom, a to prostredníctvom systému monardevents.com vo forme online predaja vstupeniek na internetovej stránke www.monardevents.com. Dodávateľ zabezpečuje predaj a distribúciu vstupeniek za podmienok akceptovaných Oboma stranami v týchto VOP-OP a uvedených vo Formulári podujatia, ktorý bol Oboma stranami akceptovaný a podpísaný, (ďalej iba “Dohodnuté podmienky”) v mene a na účet Usporiadateľa. Usporiadateľ týmto udeľuje Dodávateľovi splnomocnenie na predaj vstupeniek v mene a na účet Usporiadateľa.
 
2.2. V prípade, ak Usporiadateľ nebude organizátorom Podujatia, ale Usporiadateľ bude mať postavenie sprostredkovateľa pri organizácii podujatia, je Usporiadateľ povinný informovať Dodávateľa o skutočnosti, či predaj vstupeniek bude uskutočnený v mene a na účet Usporiadateľa alebo v mene a na účet organizátora Podujatia, s ktorým je Usporiadateľ zmluvne dohodnutý.
 
3. Formulár podujatia
 
3.1 Všetky doplňujúce údaje a ďalšie dohodnuté zmeny v Dohodnutých podmienkach medzi Dodávateľom a Usporiadateľom vo vzťahu k týmto VOP-OP s obsahom odlišným od týchto VOP-OP budú písomne uvedené vo Formulári podujatia. Vzájomne dohodnuté zmeny podmienok VOP-OP, ktoré sú uvedené vo Formulári podujatia majú prednosť pred ustanoveniami vo VOP-OP. Všetky ďalšie následné zmeny budú vykonávané písomnou formou so súhlasom Oboch strán vo forme dodatku k Formuláru podujatia.
 
3.2. Usporiadateľ je povinný doručiť Dodávateľovi riadne vyplnený Formulár podujatia za účelom výkonu jeho Služieb podľa Dohodnutých podmienok, vo vzťahu ku ktorým bude Dodávateľ zabezpečovať predaj Vstupeniek. Usporiadateľ je povinný minimálne 5 (slovom: päť) pracovných dní pred požadovaným dňom začiatku predaja Vstupeniek Dodávateľom a minimálne 14 pracovných dní pred začiatkom Podujatia zaslať odsúhlasený Formulár podujatia Dodávateľovi e-mailom na e-mailovú adresu Dodávateľa uvedenú vo Formulári podujatia.
 
3.3. Usporiadateľ je povinný začať poskytovať Služby až po riadne vyplnenom Formulári podujatia, ktorý obsahuje všetky informácie, ktoré sa podľa Formulára podujatia vyžadujú. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Usporiadateľa a neúplnom vyplnení Formulára podujatia.
 
3.4. Dodávateľ je povinný do 5 (slovom piatich) pracovných dní odo dňa doručenia riadne vyplneného Formulára podujatia vytvoriť v systéme monardevents.com predajnú stránku Podujatia, ktoré sa uskutoční v zmysle doručeného Formulára podujatia. Pred zverejnením predajnej stránky Podujatia na internetovom portáli www.monardevents.com je Usporiadateľ povinný schváliť predajnú stránku Podujatia, a to najneskôr v lehote do 5 (slovom piatich) dní odo dňa zaslania informačného e-mailu s vizualizáciou vytvorenej predajnej stránky Podujatia Dodávateľom Usporiadateľovi. V prípade odôvodnených pripomienok Usporiadateľa k predajnej stránke Podujatia je tieto Dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu zapracovať a zaslať na opätovné schválenie Usporiadateľovi.
 
4. Predaj vstupeniek
 
4.1. Po schválení predajnej stránky Podujatia je Dodávateľ povinný bezodkladne zverejniť predajnú stránku Podujatia, ak sa Obe strany nedohodnú inak. Predaj vstupeniek na Podujatie, a teda poskytovanie služieb Dodávateľom Usporiadateľovi bude začaté dňom zverejnenia predajnej stránky Podujatia na internetovom portáli www.monardevents.com a zároveň umožnením zakúpenia vstupeniek Konečným záujemcom cez predajnú stránku Podujatia na internetovom portáli www.monardevents.com.
 
5. Formy a distribúcia vstupeniek
 
5.1. Formy ako aj obsahové náležitosti vstupeniek budú určené Dodávateľom. Usporiadateľ je oprávnený navrhnúť doplnenie loga a/alebo obchodného mena Usporiadateľa a/alebo jeho obchodných partnerov a/alebo iných obchodných informácií na príslušnej časti Vstupenky. Dodávateľ je oprávnený odmietnuť Usporiadateľovu požiadavku na doplnenie Vstupenky o obsah, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno a/alebo povesť Dodávateľa a/alebo by tento vzbudzoval mylné informácie o predaji vstupeniek Dodávateľom.
 
5.2. Formy vstupeniek na Podujatia určuje Dodávateľ podľa charakteru podujatia, podľa sprístupňovaného elektronického obsahu z online podujatí, podľa použitej technológie a/alebo podľa spôsobu prístupu k digitálnemu obsahu. Najpoužívanejšie formy Vstupeniek na Podujatie sú:
• e-mailová správa s grafickým banerom Podujatia a linkom na priame pripojenie na online Podujatie alebo k eletronickému obsahu
• e-mailová správa s prístupovými údajmi do chránenej členskej zóny s eletronickým obsahom
• e-mailová správa s grafickým vyobrazením vstupenky a jedinečným kódom na živé podujatie
• tlačená vstupenka na živé podujatie v zmysle bodu 5.4. týchto VOP-OP
 
5.3. Vstupenky na online podujatia zakúpené prostredníctvom online predaja na internetovej stránke www.monardevents.com budú vygenerované prostredníctvom systému monardevents.com. Vstupenky a/alebo prístupy na online podujatia budú distribuované a doručované Konečnému záujemcovi prostredníctvom e-mailovej správy na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke Vstupenky.
 
5.4. Ak bude Usporiadateľ požadovať zaslanie Vstupeniek na iné ním určené e-mailové adresy alebo tlačené vstupenky na poštové adresy, budú tieto zaslané, resp. iným spôsobom doručené Konečnému záujemcovi, pričom náklady na takéto doručenie znáša v celom rozsahu Usporiadateľ, ak už nie je ich distribúcia súčasťou Dohodnutých podmienok medzi Dodávateľom a Usporiadateľom.
 
6. Odmena a platobné podmienky
 
6.1. Ak sa Obe strany písomne nedohodnú inak, Dodávateľovi vzniká nárok na odmenu - sprostredkovateľskú províziu vo výške 7 % z hodnoty objednávky vrátane DPH z každej Dodávateľom podľa Dohodnutých podmienok zrealizovanej a zaplatenej objednávke vo forme online predaja prostredníctvom internetového portálu www.monardevents.com, minimálne však 1,40 € bez DPH za každú predanú Vstupenku (ďalej ako “Minimálna provízia”).
 
6.2. Dodávateľovi vzniká nárok na províziu za predaj každej Vstupenky, ktorú Dodávateľ predá podľa Dohodnutých podmienok ako aj Minimálnu províziu, bez ohľadu na to, či v skutočnosti dôjde zo strany Usporiadateľa k uskutočneniu Podujatia, t.j. aj v prípadoch, keď dôjde k zrušeniu Podujatia, na ktoré bola Dodávateľom predaná Vstupenka, a to z akýchkoľvek dôvodov. Nárok na províziu podľa tohto bodu VOP-OP vzniká Dodávateľovi momentom predaja Vstupenky na Podujatie, a týmto momentom je Dodávateľ oprávnený voľne disponovať sumou zodpovedajúcou jeho provízii za predaj Vstupenky podľa týchto VOP-OP. Faktúra za províziu Dodávateľa podľa tohto bude Usporiadateľovi zasielaná spolu s vyúčtovaním podľa bodu 6.4. VOP-OP.
 
6.3. V provízii, na ktorej zaplatenie vznikol Dodávateľovi nárok podľa Dohodnutých podmienok, nie je zahrnutá zákonom stanovená daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). K provízii, na ktorej zaplatenie vznikol Dodávateľovi nárok podľa Dohodnutých podmienok, sa bude účtovať DPH v zmysle príslušných právnych predpisov.
 
6.4. Dodávateľ zašle Usporiadateľovi vyúčtovanie celkového ním uskutočneného predaja Vstupeniek na Podujatie do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa uskutočnenia daného Podujatia a v prípade, že Dodávateľ zabezpečoval pre Usporiadateľa predaj Vstupeniek na Podujatie uskutočnené v rámci série Podujatí, dodávateľ zašle Usporiadateľovi čiastkové vyúčtovanie za ním uskutočnený predaj Vstupeniek na dané Podujatie najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa uskutočnenia daného Podujatia v rámci série Podujatí. Vyúčtovanie predaja vypracované Dodávateľom podľa tohto bodu Dohodnutých podmienok bude obsahovať najmä: špecifikáciu Podujatia, dátumu uskutočnenia Podujatia, počet Dodávateľom predaných Vstupeniek na dané Podujatie s uvedením jednotkovej ceny Vstupenky a v prípade rôzneho druhu Vstupeniek s uvedením počtu a cien podľa jednotlivých druhov a súčet všetkých cien Vstupeniek vrátane DPH, ktoré predal Dodávateľ na Podujatie, výšku provízie, na ktorej zaplatenie vznikol Dodávateľovi podľa Dohodnutých podmienok nárok.
 
6.5. Dodávateľ je povinný v lehote podľa bodu 6.4 VOP-OP previesť bezhotovostným prevodom na bankový účet Usporiadateľa uvedený vo Formulári podujatia sumu za predaj všetkých Vstupeniek vrátane DPH na dané Podujatie, za ktoré sa vyúčtovanie zasiela (t.j. súčet cien Vstupeniek vrátane DPH všetkých Vstupeniek, ktoré boli Dodávateľom predané) poníženú o sumu provízie, na ktorú Dodávateľovi vznikol nárok podľa bodov 6.1 a 6.2 VOP-OP za predaj Vstupeniek na Podujatie, za ktoré sa vyúčtovanie zasiela.
 
6.6. Všetku daňovú povinnosť ohľadom DPH z ceny každej Vstupenky na Podujatie, vo vzťahu ku ktorému zabezpečuje predaj Vstupeniek Dodávateľ podľa Dohodnutých podmienok, nesie v zmysle príslušných právnych predpisov Usporiadateľ.
 
7. Práva a povinnosti Oboch strán
 
7.1. Usporiadateľ je povinný uskutočniť všetky úkony spojené s riadnym a včasným uskutočnením Podujatia a zabezpečiť všetky potrebné opatrenia, aby sa Podujatie uskutočnilo v zmysle informácií uvedených vo Formulári podujatia.
 
7.2. Za uskutočnenie ako aj organizáciu spoločenského podujatia v celom rozsahu zodpovedá Usporiadateľ. Doručením Formuláru podujatia Usporiadateľom Dodávateľovi, Usporiadateľ vyhlasuje, že má vo vzťahu k Podujatiu, ktorého sa týkal doručený Formulár podujatia, vysporiadané všetky práva týkajúce sa daného Podujatia, a to najmä nie však výlučne právny vzťah s účinkujúcimi Podujatia, prenájom priestorov (ak je to potrebné), kde sa toto Podujatie má uskutočniť, zvukové a svetelné zabezpečenie Podujatia, technické zabezpečenie pre online prenos a/alebo záznam Podujatia a/alebo prevádzkovanie Podujatia a má vykonané všetky ďalšie opatrenia, aby sa Podujatie mohlo uskutočniť a aby Dodávateľ mohol uskutočňovať predaj Vstupeniek na Podujatie podľa Dohodnutých podmienok.
 
7.3. Momentom kúpy Vstupenky Konečným záujemcom vzniká právny vzťah týkajúci sa Podujatia priamo medzi Konečným záujemcom a Usporiadateľom, resp. medzi Konečným záujemcom a Organizátorom Podujatia, ak je tento odlišný od Usporiadateľa. Usporiadateľ v celom rozsahu zodpovedá Konečnému záujemcovi za riadnu a včasnú organizáciu a uskutočnenie Podujatia, na ktoré si Konečný záujemca zakúpil Vstupenku.
 
7.4. Usporiadateľ v celom rozsahu zodpovedá za správnosť ním uvedených údajov vo Formulári podujatia. O všetkých zmenách údajov uvedených vo Formulári podujatia je Usporiadateľ povinný Dodávateľa informovať e-mailom uvedenom vo Formulári podujatia.
 
7.5. V prípade, ak dôjde k zrušeniu Podujatia z akýchkoľvek dôvodov, Usporiadateľ je povinný bez zbytočného odkladu, t.j. najneskôr deň nasledujúci po dni, kedy sa Usporiadateľ dozvedel (rozhodol) o zrušení Podujatia, písomne informovať Dodávateľa o zrušení Podujatia s uvedením dôvodu zrušenia Podujatia. Usporiadateľ je povinný informovať o zrušení Podujatia Konečných záujemcov, ktorí si zakúpili Vstupenky na Podujatie a rovnako tak im aj vrátiť zaplatené ceny Vstupeniek. Pre prípad, že sa Obe strany písomne dohodnú, že povinnosti Usporiadateľa podľa tohto bodu VOP-OP má na základe vzájomnej dohody Oboch strán vykonávať Dodávateľ, má Dodávateľ voči Usporiadateľovi nárok na náhradu všetkých nákladov, ktoré Dodávateľovi v tejto súvislosti vznikli. V prípade, ak bude Dodávateľ realizovať na základe predchádzajúcej písomnej dohody s Usporiadateľom vrátenie ceny za Vstupenky zakúpené Konečným záujemcom, v rámci procesu vracania Vstupeniek budú musieť byť zachované nasledovné princípy: Konečný záujemca je povinný požiadať o vrátenie ceny Vstupenky formou e-mailovej správy na e-mailovú adresu Dodávateľa uvedenú vo Formulári podujatia alebo v písomnej forme na adresu sídla Dodávateľa, k žiadosti doložiť relevantný doklad preukazujúci úhradu ceny Vstupenky, uviesť číslo Vstupenky a číslo účtu, na ktoré Konečný záujemca žiada vrátiť peniaze za Vstupenku za zrušené/zmenené Podujatie.
 
7.6. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť počas celej doby poskytovania Služby Usporiadateľovi riadny chod systému monardevents.com, a teda zverejnením predajnej stránky Podujatia na internetovovom portáli www.monardevents.com zabezpečovať pre Usporiadateľa predaj Vstupeniek na Podujatie, a to prostredníctvom online predaja Vstupeniek na internetovovom portáli www.monardevents.com.
 
8. Reklamácie
 
8.1. Všetky reklamácie Konečných záujemcov týkajúce sa systému monardevents.com vrátane Vstupeniek a úhrad cien Vstupeniek Konečnými záujemcami bude v celom rozsahu riešiť Dodávateľ. Spôsob uplatnenia reklamácie ako aj postup spojený s jeho vybavením bude uverejnený na internetovom portále www.monardevents.com.
 
8.2. Všetky reklamácie Konečných záujemcov s výnimkou prípadov uvedených v bode 8.1. VOP-OP, a to najmä nie však výlučne reklamácie Konečných záujemcov týkajúce sa konania alebo zrušenia alebo zmeny Podujatia bude v celom rozsahu riešiť Usporiadateľ.
 
8.3. Ak Usporiadateľ zistí akékoľvek vady Dodávateľom poskytovaných služieb podľa Dohodnutých podmienok, je Usporiadateľ povinný bez zbytočného odkladu informovať Dodávateľa e-mailom alebo písomne. Každú oprávnenú reklamáciu Usporiadateľa je Dodávateľ povinný vybaviť bez zbytočného odkladu.
 
9. Záverečné ustanovenia
 
9.1. Tieto VOP-OP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených VOP-OP sa vzťah medzi Oboma stranami riadi príslušnými ustanoveniami právnych predpisov, a to najmä Obchodným zákonníkom.
 
V Piešťanoch 1.4.2020.
 
MONARD EVENTS s.r.o.