Všeobecné obchodné podmienky

  
1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov predávajúceho, prístupov k obsahu webinárov a iného audio a video obsahu, vstupeniek pre účasť na online podujatiach a živých podujatiach predávajúceho, prípadne ďalších produktov v elektronickom obchode na webovom portále https://www.monardevents.com.

Adresa webového portálu / internetových schránok je: https://monardevents.com.

Tento webový portál za­hŕňa všetky internetové stránky, pod­strá­nky, ich ob­sah, zdro­jové kódy tak ako je v akom­koľ­vek čase do­stupný a pre­vádz­ko­vaný na do­méne https://monardevents.com (ďalej ako Portál“). Prevádzkovateľom Portálu https://monardevents.com je spoločnosť MONARD EVENTS s.r.o., Ovocná 18, 921 01 Piešťany, IČO: 52253732, DIČ: 2120981973, zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 44240/T (ďalej ako MONARD EVENTS, resp. „my“, „nás“, „nami“ a pod.)

Predávajúci

MONARD EVENTS s.r.o., Ovocná 18, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
Email: monardevents@monardevents.com
IČO: 52253732, DIČ: 2120981973
IČ DPH: SK2120981973
Firma je platcom DPH
Bankové spojenie: TATRA banka a.s., pobočka Piešťany
Platby v EUR:
Číslo účtu: 2940069701/1100,
IBAN: SK50 1100 0000 0029 4006 9701
BIC / SWIFT: TATRSKBX
Registrácia: Zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 44240/T.
 
Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto kúpnej zmluvy vyplnila objednávku na nákup produktov na Portále Predávajúceho (ďalej len Kupujúci).
 
2. Objednávka produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci navrhuje uzavretie zmluvy s predávajúcim prostredníctvom odoslania objednávky formou objednávkového formulára na Portále https://www.monardevents.com.
Kupujúci musí byť v čase uzatvorenia zmluvy s predávajúcim starší ako 18 rokov. Predávajúci považuje vyplnenie objednávkového formulára zo strany spotrebiteľa za čestné prehlásenie, že spotrebiteľ dosiahol v čase uskutočnenia online objednávky 18 rokov veku.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie oznámenie o evidencii objednávky zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho zadanú v objednávke. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky pre dodanie produktu vyhlásené predávajúcim.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. E-mailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.”).

Pri objednávaní služieb na stránke Kupujúci vyplní objednávací formulár a v ňom si zvolí aj možnosť platby. Po vyplnení bude Kupujúci vyzvaný na odoslanie objednávacieho formulára. Po jeho úspešnom odoslaní príde Kupujúcemu na ním zadanú e-mailovú adresu v objednávke potvrdzujúci e-mail o prijatí jeho objednávky a zálohová faktúra, ktorá slúži ako podklad k zaplateniu objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo vystavovať po potvrdení objednávky namiesto zálohovej faltúry Kupujúcemu priamo faktúru - daňový doklad. Na vyžiadanie Kupujúceho je možné zálohovú faktúru zaslať aj poštou.

3. Produkty

Jednotlivé produkty na Portále vyplývajú z aktuálnej ponuky. Sú nimi najmä:
-      prístupy k obsahu webinárov a iného audio a video obsahu (inštruktážne videá a pod.)
-      vytváranie a správa webových stránok v online nástroji Mioweb, nastavenie a správa e-mail marketingu cez online aplikáciu Smartemailing, nastavenie a správa objednávkového a fakturačného online nástroja Fapi. Vzájomné prepojenie týchto nástrojov. Správa a prepojenie Vimeo účtu k uvedeným nástrojom. Doplnkové grafické, editačné a technické práce pre nastavenie celého online prostredia. Tieto služby sa v základe predávajú vo forme Programov (balíkov služieb). 
-      písomné materiály v elektronickej podobe, e-booky, a iné
-      informačné, vzdelávacie, motivačné a tréningové online podujatia
-      vstupenky pre účasť na živých informačných, vzdelávacích a tréningových podujatiach
-      členstvo v členských zónach Portálu
-      ďalšie produkty v elektronickom obchode na Portále https://monardevents.com.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť škálu poskytovaných produktov ako aj obsah členstva.

4. Cena produktov a vlastnícke právo

Kupujúci sa zaväzuje pri objednávke na Portále Predávajúceho zaplatiť kúpnu cenu uvedenú pri objednávanom Produkte platnú v okamihu objednania Produktov. Všetky ceny sú vrátane 20% DPH ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu zjavných tlačových chýb.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po prijatí platby, tzn. pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet Predávajúceho.
Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná Kupujúcemu elektronicky na e-mailovú adresu. Ak by daňový doklad nebol doručený na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, Kupujúci má právo požiadať o zaslanie daňového dokladu požiadať telefonicky alebo cez e-mailovú adresu monardevents@monardevents.com. Na vyžiadanie Kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. 

5. Platobné podmienky, dodacia lehota a dodacie podmienky

Kupujúci uhradí kúpnu cenu za poskytnuté online produkty a služby prostredníctvom platobného systému (zahŕňa výber medzi online platbou kartou a online platbou bankovým prevodom) na Portále Predávajúceho alebo bankovým prevodom vopred na základe vystavenej zálohovej faktúry doručenej na e-mailovú adresu Kupujúceho. Prevzatie produktu Kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Dodacia lehota pri elektronických produktoch, vstupenkách a online produktoch je 24 hodín od prijatia platby na účet Predávajúceho. Dodanie elektronických produktov a vstupeniek prebieha zaslaním produktov na e-mailovú adresu Kupujúceho. Dodanie online produktov prebieha zaslaním prístupových údajov k online produktu na e-mailovú adresu Kupujúceho. Poštovné a balné je pri elektronických produktoch, vstupenkách a online produktoch zarátané už v cene produktu.

Dodacia lehota v prípade produktov fyzickej povahy je 7 dní od prijatia platby na účet Predávajúceho. Produkt je následne doručený poštou alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou. Poštovné a balné je v prípade fyzického produktu uvedené v objednávke aj vo faktúre vystavenej pre Kupujúceho a nie je súčasťou ceny produktov.

Pod prevzatím elektronických produktov, vstupeniek, online produktov, prístupových údajov k produktom alebo samostatnej časti dodávky sa rozumie doručenie elektronického obsahu na e-mailovú adresu Kupujúceho. Dodanie produktov fyzickej povahy sa rozumie doručenie produktu poštou alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou.

Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet Predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými Predávajúcim. V prípade predĺženia dodacej lehoty Predávajúci oznámi Kupujúcemu predpokladaný termín dodania a zároveň si vyžiada odsúhlasenie Kupujúceho.

Dielo a služby k vytvoreniu a správe online prezentácie, e-mail marketingu a automatizovaného predajného systému budú dodané podľa dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim v objednávke alebo vo vzájomnej komunikácii po nákupe jedného z Programov. Predávajúci realizuje služby až po nákupe a zaplatení Programu (balíka služieb).

6. Autorské práva

V prípade, že objednaným produktom je elektronický obsah podľa § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z., takýto elektronický obsah je chránený príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“), jeho autorom je predávajúci a uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s tu uvedenými licenčnými podmienkami k tomuto elektronickému obsahu, kde predávajúci vystupuje ako poskytovateľ a kupujúci ako nadobúdateľ licencie a berie na vedomie, že na tento elektronický obsah sa vzťahujú príslušné ustanovenia Autorského zákona.

Licenčné podmienky
a) Poskytovateľ poskytuje nadobúdateľovi nevýhradné právo vytvoriť a uchovávať primeraný počet kópií predmetného elektronického obsahu, ktorý nadobúdateľ môže prezerať a primerane používať alebo inak zobrazovať bez obmedzenia počtu takýchto použití, a to len pre svoje vlastné nekomerčné použitie. Nadobúdateľ môže elektronický obsah poskytovateľa používať na akomkoľvek zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za možnosť použitia jeho elektronického obsahu na akomkoľvek zariadení.
b) Nadobúdateľ nie je oprávnený predmetný elektronický obsah ďalej predávať, prenajímať, požičiavať, akokoľvek šíriť, distribuovať, vysielať, poskytovať naň sublicencie ani akýmkoľvek iným spôsobom poskytovať takéto práva akejkoľvek inej osobe, či už k celku alebo k akejkoľvek jeho časti. Nadobúdateľ je ďalej povinný zachovávať označenia dotknutého elektronického obsahu týkajúce sa autorstva poskytovateľa. Nadobúdateľ sa tiež zaväzuje neumožňovať iným osobám akékoľvek porušovanie autorských práv poskytovateľa k predmetnému elektronickému obsahu a takéto prípadné porušenia sa zaväzuje poskytovateľovi oznámiť.
c) Nadobúdateľ berie na vedomie, že zaplatením kúpnej ceny za elektronický obsah na neho neprechádzajú žiadne práva a povinnosti autora podľa Autorského zákona, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na oprávnené použitie tohto elektronického obsahu v súlade s týmito licenčnými podmienkami a Autorským zákonom.

7. Zodpovednosť za vady a záručné podmienky

V prípade výskytu vady na on-line produktoch Predávajúceho, ak ide o vadu, ktorú možno v závislosti od povahy poskytnutého plnenia odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadné plnenie za bezvadné, ak je to reálne možné a ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa plnenie mohlo riadne užívať, má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád plnenie riadne užívať.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu resp. služby.
Na produkty zakúpené prostredníctvom Portálu platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba podľa tohto odseku začína plynúť od prevzatia plnenia Kupujúcim. Za prevzatie plnenia sa považuje poskytnutie prihlasovacích údajov pre kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny zo strany Kupujúceho alebo doručenie fyzického produktu poštou alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou.

8. Reklamácie

V prípade reklamácie, sťažnosti alebo podnetu môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho na telefónnom čísle +421 905 935 552 alebo na e-mailovej adrese monardevents@monardevents.com. Kupujúci bude o priebehu reklamačného konania kontaktovaný z vyššie uvedeného telefónneho čísla a/alebo e-mailovej adresy. Ak bude reklamácia odôvodnená a v závislosti od povahy vady plnenia, pri neodstrániteľnej vade má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu reklamovaného on-line produktu alebo služby do 48 hodín od potvrdenia reklamácie za súčasného okamžitého (t.j. ihneď po doručení odstúpenia Predávajúcemu) ukončenia platnosti prístupových údajov Kupujúceho k zakúpenému online produktu. V prípade odstúpenia od zmluvy už po čiastočnom bezvadnom použití online produktov, bude Kupujúcemu vrátená alikvótna časť kúpnej ceny (výnimka 30-dňová garancia vrátenia peňazí). Pri reklamácii produktov fyzickej povahy Kupujúci zašle produkt na adresu Predávajúceho: MONARD EVENTS s.r.o., Ovocná 18, 921 01 Piešťany, Slovenská republika. Pri odstrániteľných vadách plnenia Predávajúci poskytne Kupujúcemu možnosť nápravy uvedenej vady na základe povahy produktu.
 
9. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
Za odstúpenie od zmluvy sa považuje výslovný prejav Kupujúceho o nespokojnosti s Produktom, ktorý bol doručený Predávajúcemu e-mailom, poštou alebo kuriérskou spoločnosťou.

Prijatie odstúpenia od zmluvy Predávajúci bezodkladne potvrdí na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je zo strany Kupujúceho odoslané pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Zo zákona má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa formulára (Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.), ktorý je prílohou týchto Obchodných podmienok.
Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku Kupujúceho na produkty, ak ich už nebude schopný dodať z dôvodu ich vypredania alebo dôvodu, ktorý Kupujúcemu oznámi. O stornovaní objednávky bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú Kupujúcemu finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého kúpnu cenu zaplatil, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
 
10. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a na účel súvisiaceho marketingu a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaných produktov. Bližšie k ochrane osobných údajov je uvedené v samostatnej sekcii prístupnej na webovej stránke Predávajúceho v časti Podmienky ochrany osobných údajov.
Predávajúci použije zverejnenie príbehu Kupujúceho a úspechov ním dosiahnutých následkom použitia online produktov Predávajúceho, t. j. za účelom tzv. referencie na online produkty Predávajúceho výhradne na účely marketingu Predávajúceho a za účelom informovania verejnosti a len po predchádzajúcom súhlase Kupujúceho.
Osobitné kategórie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia nebudú zverejnené s výnimkou tých údajov, ktoré sám Kupujúci uvedie vo svojom príbehu zaslanom Predávajúcemu.

11. Voľba právomoci a rozhodného práva

Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s predajom Predávajúceho na jeho webe sa budú riešiť pred súdmi Slovenskej republiky a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

12. Záverečné ustanovenia

Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak. Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb. v platnom a účinnom znení) a právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Spory vzniknuté zo vzťahu medzi Kupujúcim a Predávajúcim podliehajú jurisdikcii súdov Slovenskej republiky a sú rozhodované v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v uvedenom znení na Portáli Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.
 
MONARD EVENTS s.r.o.
 
Piešťany, 21.4.2019
 
 
 

Príloha:
 
Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy v zmysle tohto článku)
Komu:
MONARD EVENTS s.r.o., Ovocná 18, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
Email: monardevents@monardevents.com
 
Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :
 
.............................................................................................................................
 
Dátum objednania/dátum prijatia*: .....................
 
Meno a priezvisko kupujúceho:
 
.............................................................................................................................
Adresa kupujúceho:
 
.............................................................................................................................
 
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
                                                        ......................................
Dátum .....................
 
* Nehodiace sa prečiarknite.
Po odstúpení od zmluvy budú Kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena vrátane nákladov na doručenie tovaru ku Kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak bol zvolený iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo Predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za produkty, ak Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.